TECNICHE

Dai Nikio - II° KYU

Ko Soto Gari

Ko Uchi Gari

Koshi Guruma

Tsuri Komi Goshi

Okuri Ashi Barai

Tai Otoshi

Harai Goshi

Uchi Mata