TECNICHE

Dai Sankyo - III° KYU

Ko Soto Gake

Tsuri Goshi

Yoko Otoshi

Ashi Guruma

Hane Goshi

Harai Tsurikomi Ashi

Tomoe Nage

Kata Guruma