TECNICHE

Dai Yonkyo - IV° KYU

Sumi Gaeshi

Tani Otoshi

Hane Makikomi

Sukui Nage

Utsuri Goshi

O Guruma

Soto Makikomi

Uki Otoshi