TECNICHE

Dai Gokyo - V° Kyu

O Soto Guruma

Uki Waza

Yoko Wakare

Yoko Guruma

Ushiro Goshi

Ura Nage

Sumi Otoshi

Yoko Gake